Hole kommune Informasjonsavdelingen

Vi søker meddommere for perioden 2025 - 2029

Meddommere for perioden 2025-2029

Vi søker kandidater som er samfunnsengasjerte og som ønsker å bistå domstolene i å ivareta det viktige prinsippet om rettssikkerhet. 

Som meddommer kan du påregne å bli innkalt én til tre ganger i året.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. 

Det er kommunestyret som foretar oppnevning av meddommere. Oppnevningen foregår i mai 2024. Frist for å søke er 15. april 2024

Hva er en meddommer?
Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

Hole kommune skal foreta følgende oppnevninger:

 • Meddommere til lagmannsretten
 • Meddommere til tingretten
 • Meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Din bakgrunn
Meddommere til lagmannsretten og tingretten
Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". Som meddommer deltar du i én til tre saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Meddommere til jordskifteretten
Det er ønskelig at meddommere som velges til jordskifteretten har kunnskap og/eller erfaring i jord- og skogbruk.

Skjønnsmedlemmer
Dersom du ønsker å stille som skjønnsmedlem må du i tillegg ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:

 • verdifastsettelse
 • bruk og drift av fast eiendom
 • plan- og reguleringsprosesser
 • bygg- og anleggsvirksomhet
 • økonomi
 • revisjon og regnskap

Vi ber om at du i søknaden opplyser om din bakgrunn og eventuell utdanning og erfaring. 

Hvem kan være meddommer?
Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2025, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Hole kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Det er en fordel om den som oppnevnes har normale digitale ferdigheter da mye av kommunikasjonen med domstolene foregår digitalt. 
Vi gjør oppmerksom på at Hole kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.

Du kan ikke bli valgt dersom du:

 • er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
 • er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
 • er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
 • har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
 • har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
 • er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.
 •  

Noen yrkesgrupper kan ikke velges som lekdommere:

 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Den som oppnevnes kan ikke være straffedømt.
Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.
Les mer om hvem som kan velges (ikke velges) her: https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/

Rettigheter
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. Les mer om økonomisk kompensasjon her: https://www.domstol.no/meddommere/praktiske-forhold/godtgjorelse/

Lurer du på mer om hva det vil si å være meddommer? Les mer på www.domstol.no

 

 

Del på:

Referansenummer:

23/13612

Fylke:

 • Østfold
 • Akershus
 • Buskerud

Søknadsfrist:

15.04.2024

Tiltredelse:

01.01.2025

Arbeidssted:

Hønefoss

Adresse:

Viksveien 30 3530 Røyse

Kart: